Območje, ki ga pokrivamo

PREDSTAVITEV OPERATIVNEGA OBMOČJA DRUŠTVA

PGD Sovodenj spada med gasilske enote 1. kategorije. Imamo dve vozili, kombinirano vozilo z visokotlačno črpalko in gasilsko cisterno z visokotlačno črpalko z 2.500 litri vode. Usposobljenih imamo petdeset operativnih gasilcev. Društvo spada v Občino Gorenja vas - Poljane, ki ima skupaj 7 društev, povezujemo pa se tudi v Gasilsko zvezo Škofja Loka.

Operativno območje PGD Sovodenj obsega naslednje vasi: Sovodenj, Javorjev dol, Laniše, Nova Oselica, Podjelovo Brdo, del Stare Oselice (25 hiš). Z ustanovitvijo novih občin pod naše področje ne spada Koprivnik, vendar sta se občinska poveljnika občin Žiri in Gorenja vas-Poljane dogovorila, da Koprivnik spada ponovno v naše operativno območje. Zaradi bližine pokrivamo tudi območje Mrzlega vrha, Jazen, Podlanišča in Cerkljanskega vrha.

SOVODENJ

V centru Sovodnja se stekajo trije potoki: Podjelovšica, Podosojnščica in Javorščica. Na levem bregu Podosojnščice se nahaja novo naselje Razpotje, ki ima urejeno hidrantno omrežje in se polni iz vaškega vodovoda Sovodenj. Ob lokalni cesti Sovodenj - Nova Oselica se nahajata osnovna šola in vrtec ter nekaj hiš pod Matješkovim gričem. Tudi te hiše imajo urejeno hidrantno omrežje.

V centru Sovodnja so gasilski dom, zadružni dom ter nekaj hiš. Tudi za ta poslopja je urejeno hidrant­no omrežje. Ob regionalni cesti Trebija - Cerkno se nahaja podjetje Termopol, ki predstavlja veliko požarno ogroženost za naš kraj. Zaradi velikih količin plastike ima urejeno požarno alarmiranje. Ob tej cesti se nahaja tudi lesno podjetje Lesgal z žago. Zaradi velike količine lesa so te stavbe v veliki požarni ogroženosti. Vsi ti glavni objekti imajo hidrantno omrežje. V križišču za center Sovodnja in ob regionalni cesti se nahaja samopostrežna trgovina. Večina stavb v kraju je grajena protipožarno. Prav tako pa so tudi te stavbe vključene v hidrantno omrežje.

JAVORJEV DOL

Za Javorjev dol je značilno, da leži ob potoku Javorščica. Vas obsega le nekaj hiš, predvsem kmetije. Prometna povezava je dobra, ena kmetija ima zgrajen požarni bazen, ker pa je to obširen in hribovit teren, je požarna ogroženost kljub temu še dovolj velika. Vas ima le nekaj nad 10 prebivalcev.

LANIŠE

Laniše imajo 12 hiš in se nahaja ob potoku Podosojnščica, en del pa na desnem bregu Javorščice. V glavnem so to manjša gospodarska poslopja, ki imajo tudi požarne bazene. Ceste so prevozne in večinoma asfaltirane.

NOVA OSELICA

Nova Oselica je strnjeno naselje obdano s travniki in gozdovi. Vas šteje pet hiš, večinoma kmetij. Do naselja je urejena asfaltirana cesta, hidrantno omrežje ni urejeno.

PODJELOVO BRDO

Podjelovo Brdo ima 27 hiš. Tu so večinoma kmetije z gospodarskimi poslopji. Vas Podjelovo Brdo zavzema veliko površino gozdnih in travnatih površin. Vodni viri so le v posameznih rezervoarjih kmečkih poslopij. Hidrantnega omrežja ni. Vsa poslopja in hiše so dostopne, ceste so v glavnem asfaltirane.


STARA OSELICA

Del Stare Oselica, ki ga pokrivamo šteje 25 gospodarskih poslopij. Vas ima v glavnem kmetije z večjimi gospodarskimi poslopji, nekaj kmetij ima urejeno hidrantno omrežje. Planinska koča ima protipožarni bazen. Dostop je možen do vseh hiš. Hiše so zelo raztresene. Potrebna je uporaba cisterne pri vsaj nekaterih kmetijah.

HOBOVŠE PRI STARI OSELICI

Vas ima 14 hiš . Večina hiš je ob regionalni cesti Trebija - Sovodenj. Povsod je potrebno uporabljati avtocisterno, dostop do hiš je možen, nekaj cest je še makadamskih.

KOPRIVNIK

Koprivnik ima 27 stanovanjskih hiš oziroma gospodarskih poslopij. To področje je poraščeno z gozdovi in travniki, je bolj hribovito in redko posejano. Le dve kmetiji imata večji rezervoar. Pri gašenju je obvezna uporaba avtocisterne. Ceste so še delno makadamske in večinoma prevozne.


PODLANIŠČE

Podlanišče ima 28 stanovanjskih hiš oziroma gospodarskih poslopij. Le nekaj kmetij ima večje rezervoarje, iz katerih je možno črpati vodo, za ostale je obvezna uporaba cisterne. Poti so še delno makadamske, vendar dostopne.


CERKLJANSKI VRH

Cerkljanski vrh šteje 10 hiš. Vas ima dva večja rezervoarja, hidrantnega omrežja ni. Ceste so prevozne. Pri gašenju je obvezna uporaba avtocisterne.


MRZLI VRH IN JAZNE

Mrzli vrh in Jazne štejeta 22 stanovanjskih oziroma gospodarskih poslopij. V obeh zaselkih je le nekaj večjih požarnih bazenov. Cesta je asfaltirana, do nekaterih hiš pa še makadamska, vendar so objekti dostopni. Pri gašenju je obvezna uporaba avtocisterne.

 

Območje