kronika skozi čas

KRONIKA DRUŠTVA

Ustanovni občni zbor društva je bil 13. junija 1954 v dvorani zadružnega doma ob 15 uri. Navzočih je bilo 26 članov. Za delovnega predsednika je bil izvoljen Debeljak Srečko. Zastopnik Okrajne gasilske zveze je prebral pravila, ki so jih navzoči člani soglasno sprejeli. Člani občnega zbora so nato izvolili upravni in nadzorni odbor.

 

Izvoljeni člani in funkcije prvega upravnega odbora:

 

l.PAGON FRANC (predsednik)

2.PETERNELJ FRANC (poveljnik)

3.ŠIFRAR FELIKS (pomočnik poveljnika)

4.DEBELJAK SREČKO (tajnik)

5.KOSMAČ OLGA (blagajnik)

6.FRELIH FRANC (gospodar)

7.ŠIFRAR JANKO (adjutant)

8.BEVK FRANC (kulturno-prosvetni odsek)

9.ŠIFRAR MARICA (sanitetni odsek)

10.BOBNAR LUDVIK (mladinski odsek)

11.ŠIFRAR MARINKA (ženski odsek)

 

 

Izvoljeni člani prvega nadzornega odbora:

 

l.PETERNELJ ANTON

2.DEBELAK MATIJA

3.DOLINAR ANTON

4.KUMAR JAKOB (nadomestni član)

5.BAJT LOVRO (nadomestni član)

 

Brigadni poveljnik iz Škofje Loke je nato podal nekaj besed o pomenu gasilstva v takratni družbi ter orisal lik "pravega gasilca". Zastopnica ženskega odseka pri Okrajni gasilski zvezi tov. Hojkar Lojzka pa je predstavila pomen žena v gasilstvu. Oba sta izrekla čestitke novoustanovljenemu PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVU SOVODENJ.

 

LETO 1954

UO je imel tri seje.

KZ Sovodenj so zaprosili za uporabo kmečke sobe v zadružnem domu, kjer bi lahko odbori imeli seje.

Naročili so štampiljko in kupili prvi pisarniški material (blagajniško knjigo in knjigo za pisanje zapisnikov). Za prevzem pošte so pooblastili tajnika tov. Srečka Debeljaka.

Na Okrajno gasilsko zvezo je bil poslan predlog proračuna

V mesecu decembru je bil za novega poveljnika izvoljen Dolinar Anton.

Upravni odbor je sprejel sklep, da se kandidatu, ki bi šel na podčastniški tečaj, izplača 4.000,00 din za povrnitev stroškov.

Ker je društvu močno primanjkovalo finančnih sredstev so se določili člani za pobiranje prispevkov po vaseh Nova Oselica, Laniše,Sovodenj, Podjelovo Brdo, Javorjev dol, Koprivnik, del Stare Oselice in Hobovš pri Stari Oselici.

 

LETO 1955

Tečaj za nižjega častnika sta opravila Dolinar Anton in Corn Rudolf.

Upravni odbor je imel šest sej.

Opravljen je bil posek lesa.

Organizirana je bila veselica s srečelovom. Vsak član društva je prispeval po dva dobitka.

Organizirano je bilo predavanje za člane društva. Izvedene so bile nadomestne volitve. Za vodjo mladinskega odseka je bil izvoljen Corn Rudolf.

Občinska gasilska zveza je prispevala 50.000 din. Za ta znesek so se nabavile uniforme in spojke za cevi.

Na podlagi dogovora z gospodarjem Francem Frelihom se je za orodjarno uredil prostor na Opalti.

 

LETO 1956

Opravljeni so bili preventivni pregledi dimnikov.

Izvedene so bile volitve. Za vodjo mladinskega odseka je bil izvoljen Bašelj Alojz, za vodjo sanitetnega odseka pa Šifrar Janko. Šifrar Feliks in Šifrar Anton sta bila izvoljena za strojnika. V mesecu juniju je bila organizirana skupna vaja s PGD Trebija. V tem mesecu je bila organizirana gasilska veselica.

PGD Škofja Loka in PGD Dobračeva je društvu prispevalo po 1.000 din za žebljičke za prapor.

Nabavljena je bila svečana uniforma za poveljnika in nekaj opreme za orodjarno.

Opravljena je bila akcija poseka lesa. Na izobraževanje za strojnika, bolničarski tečaj in podčastniski tečaj je društvo poslalo po enega člana.


LETO 1957

26.maja je bil slovesen prevzem prve motorne brizgalne z vajo in veselico.

Nabavljena je bila svečana uniforma za predsednika.

Poleti je bila organizirana gasilska veselica.

Člani društva so se udeležili slovesnosti ob razvitju prapora v PGD Trebija.

V tem letu je bil podan predlog za nakup zemljišča in potreba po gradnji gasilskega doma, saj so bili takratni prostori za opremo neprimerni in vlažni, ni bilo niti stolpa za sušenje cevi.

Organizirano je bilo tudi silvestrovanje.


LETO 1958

V zimskem času je bil izveden tečaj za izprašanega gasilca.

V maju so bile izvedene zvezne vaje Občinske gasilske zveze Gorenja vas.

Kupilo se je zemljisce za gradnjo gasilskega doma s staro stavbo. Zaradi financnih tezav drustva, je bilo prodano ostrešje, za kar naj bi se nabavil načrt za gradnjo gasilskega doma.

Na Okrajno gasilsko zvezo Kranj se je poslala vloga za 110.000 din za plačilo zemljišča iz gasilskega sklada.


LETO 1959

Organizirano je bilo pustovanje.

Kupljeno zemljišče se je dalo v najem KZ , ki ga je uporabljala za skladišče, za 18.000 din letne najemnine. Sprejet je bil sklep, da se z gradnjo gasilskega doma počaka, dokler od Okrajne gasilske zveze Kranj ne dobimo 100.000,00 din.

Konec leta je bil na UO sprejet sklep, da se zemljišče proda KZ, društvo pa mora pridobiti drugo ustrezno zemljišče. KZ mora društvu plačati razliko, če bo zemljišče manjše, prav tako mora kriti vse nastale stroške s prepisom in lokacijskim dovoljenjem za dosedanje zemljišče.


LETO 1960

Izvoljeni so bili novi člani upravnega odbora, in sicer:

l.DEBELJAK SREČKO (predsednik)

2.PAGON FRANC (tajnik)

3.DOLINAR ANTON (poveljnik)

4.AMBROŽIČ ANDREJ (blagajnik)

5.FRELIH RAJKO (orodjar)

6.SLABE JOŽE (član)

7.JEZERŠEK VINKO (član)

8.CORN RUDOLF (član)

9. BAJT STANKO (član)

 

Komisija v sestavi Dolinar Anton (poveljnik), Ambrožič Andrej (desetar) in Pagon Franc (tajnik) je opravila preventivne preglede v Olepsu, Termopolu, zadružnem domu, Obrtnem čevljarstvu in kovaštvu ter osnovni šoli.

Opravljena je bila primopredaja blagajne tov. Ambrožiču Andreju, vsota na HK je znašala

46.375 din, v blagajni pa 12.706 din.

Organizirano je bilo pustovanje. Izkupiček je bil 9.000 din.

Kupljena je bila obleka za poveljnika, nabavljeni so bili tudi čini za podčastnike in funkcionarje.

V tem letu je bil sklenjen dogovor med takratnim upravnikom Lesno-obrtnega podjetja OLEPS,

Peternelj Antonom, da se gasilskemu društvo odstopi bivši sokolski dom v zameno za stavbno zemljišče pri Dreneku, ki ga je društvo odstopilo KZ, pod pogojem, da en prostor za leto dni obdržijo v uporabi.

Organizirano je bilo silvestrovanje. Čisti dobiček je znašal 42.663 din.

 

LETO 1961

Na občnem zboru je bilo sklenjeno, da se organizira tečaj za izprašanega gasilca in da se opravijo pregledi o požarni varnosti po vseh obratih in kmetijskih poslopjih. Prišlo je do spora med takratnim Obrtnim čevljarstvom in gasilskim društvom glede prostora v bivšem

sokolskem domu, saj je le-to zahtevalo od društva večji prostor od ponujenih 82 m2.

V požarnovarnostnem tednu je bilo organizirano predavanje za članstvo o preventivni službi in učna ura o gasilstvu za učitelje v šoli.

Organiziran je bil izlet na Dolenjsko za delovne člane.

Sprejet je bil sklep, da se v zemljiški knjigi vknjiži lastništvo sokolskega doma na gasilsko društvo.

Orodjarja Freliha je zamenjal More Anton. Zasilno je bila popravljena dvorana v bivšem sokolskem domu in dana v najem čevljarskemu podjetju.

Sobe nad dvorano so se dale v najem, in sicer Jožetu Slabe in Mariji Peternelj.

Opravljeni so bili požarno varstveni pregledi po gospodinjstvih.

Nabirali so se prispevki krajanov za popravilo orodjarne in sušilnega stolpa.

Oktobra so Sovodenj prizadele poplave. Na pomoč so nam prišli tudi gasilci iz Gorenje vasi, a njihovo interveniranje ni bilo potrebno.


LETO 1962

Organizirana je bila pustna veselica. Na občnem zboru so bile izvedene volitve članov v upravni in nadzorni odbor.

 

 

Izvoljeni so bili naslednji člani upravnega odbora:

l.DEBELJAK SREČKO (predsednik)

2.PAGON FRANC (tajnik)

3.DOLINAR ANTON (poveljnik)

4.CORN RUDOLF (podpoveljnik)

5.BAJT STANKO (blagajnik)

6.MORE ANTON (gospodar)

7.AMROŽIČ ANDREJ (član)

 

NADZORNI ODBOR:

l.MAROLT KAROL

2.FRELIH FRANC

3.MORE FRANC

 

PGD Sovodenj je odkupilo sušilnico (prizidek) pri orodjarni, ker je čevljarski obrat ni več uporabljal. Opravljena je bila sečnja za 17 m3 jelovine. Tov. More Anton je izdelal voziček za prevoz brizgalne. V mesecu septembru so bile organizirane gasilske vaje. Organizirano je bilo silvestrovanje. Plačalo se je 1.000 kosov opeke za popravilo orodjarne.


LETO 1963

Od mesečne najemnine za čevljarsko delavnico, ki je znašala 14.400 din, je bilo potrebno odvajati 85 % sredstev za stanovanjski sklad. Najemnina se je zato Obrtnemu čevljarstvu dvignila s 150 din/m2 na 190 din/m2. Taka pogodba se je sklenila za dobo enega leta.

V mesecu februarju je NO pregledal blagajno in saldo v blagajni in na hranilni knjižici je znašal 188.659 din.

Udarniško so člani porušili leseno sušilnico pri sokolskem domu, ki je služila za orodjarno. Začasno se je oprema preselila na Opalto.

V tem letu je bil zgrajen sušilni stolp za cevi, ostrešje sušilnice in strešna opeka se je prodala.

Na Občinsko gasilsko zvezo je bila poslana prošnja za denarno pomoč pri gradnji orodjarne in stolpa.

Poveljniku je bila dana naloga za večkratno organiziranje vaj in pridobitev novih članov.


LETO 1964

Podan je bil predlog za nabavo novih zimskih oblek. Del sredstev so morali prispevati sami člani.

Na občnem zboru so bile izvedene volitve članov v upravni in nadzorni odbor. Tako so bili izvoljeni naslednji člani:

 

 

UPRAVNI ODBOR:

l.DEBELJAK SREČKO (predsednik)

2.PAGON FRANC (tajnik)

3.DOLINAR ANTON (poveljnik)

4.CORN RUDOLF (podpoveljnik)

5.BAJT STANKO (blagajnik)

6.MORE ANTON (gospodar in orodjar)

7.ERŽEN ALEKSANDER (član)

 

 

NADZORNI ODBOR:

l.MAROLT KAROL

2.FRELIH FRANC

3.MORE FRANC

 

 

Ustanovljena je bila komisija za cenitev društvene opreme v sestavi More Anton, Corn Rudolf,

Pagon Franc, Debeljak Srečko in Dolinar Anton.

4.aprila je bilo organizirano predavanje o pomoči pri požaru in nudenju prve pomoči za vse zaposlene po obratih v kraju Sovodenj.

Organiziranje bil izlet za članstvo na Brnik in Krvavec z lastnim doplačilom 600 din na člana.

V orodjarni so udarniško dokončali se nedokončana dela.

Montirali so sireno in jo zvočno preizkusili ter prebivalstvo poučili o pomenu tonov.

Društvo je organiziralo pregled preventivne varnosti po podjetjih z strokovno usposobljenim članom Občinske gasilske zveze na področju elektrike.


LETO 1965

Saldo v blagajni in hranilni knjižici na dan 1.1.1965 je znašal 104.876 din.

Društvo je regresiralo za obleke 10.000 din na vsakega člana in izdalo reverze za dobo petih let.

Vsak član, ki bi predčasno izstopil iz društva, mora regres vrniti. Popravila se je streha nad delavnico, zavarovalo se je članstvo in oprema.

V popravilo se je dala brizgalna črpalka.

 

LETO 1966

V mesecu marcu so člani UO sprejeli sklep, da se dvorano in zunanji prostor ter pisarno da v najem Obrtnemu čevljarstvu brezplačno za dobo petih let, pod pogojem, da izvedejo najnujnejša popravila v teh prostorih. Za popravilo strehe, ki jo je popravilo društvo, pa mora Obrtno čevljarstvo plačevati mesečno najemnino 5.000 din. Pogodba je pričela veljati 1. aprila 1966.

V mesecu maju je bila organizirana velika sektorska vaja na Sovodnju, ki so se je udeležila vsa društva iz sektorja s črpalkami.

Pri orodjarni se je napravila betonska plošča za organizacijo veselic. Dela so člani opravili udarniško.

Opravljeno je bilo 264 delovnih ur, plačala so se samo mojstrska dela. Opravljena investicija je bila ocenjena na 210.055 din. Za nabavo materiala se je društvo sposodilo od KUD-a Sovodenj 100.000 din. Znesek je bil vrnjen do konca leta, KUD-u pa se je za obresti dovolila organizacija ene veselice letno brezplačno.

V hišnikovem stanovanju je bil sezidan nov dimnik.

More Anton je izdelal in montiral žlebove.

V mesecu avgustu je bila organizirana velika vrtna veselica, izkupiček je znašal 230.481 din.


LETO 1967

Društvo je organiziralo veselico na pustno nedeljo in pustni torek.

Na stopnišču se je montirala ograja.

Tekmovanja v Poljanah smo se udeležili z eno člansko ekipo, ki se je uvrstila na tretje mesto.

Gostilničarki Doroteji Peternelj so odstopili prostor pred orodjarno za plesno prireditev za 8.000 din.

Obrtno čevljarstvo je moralo odstraniti odpadni material in predmete iz orodjarne ter nadstropja, ker je v stropu orodjarne nastala razpoka, zaradi preobremenjenosti. Očistiti so morali tudi dimnike, saj bi zaradi natrpanosti s sajami lahko prislo do požara.

Postavila sta se hidranta v bližini Šifrar Feliksa in Šifrar Viljema.

Urejeno je bilo balinišče.


LETO 1968

Na občnem zboru so bila sprejeta nova društvena pravila. Izvoljeni so bili novi člani v upravni in nadzorni odbor, in sicer:

 

UPRAVNI ODBOR

l.DEBELJAK SREČKO (predsednik)

2.PAGON FRANC (tajnik)

3.DOLINAR ANTON (poveljnik)

4.BAJT STANKO (blagajnik)

5.MORE ANTON (orodjar)

6.GANTAR FRANC (odgovoren za mladino)

7.DEBELAK ERNEST (namestnik)

 

 

NADZORNI ODBOR

l.MORE FRANC (predsednik)

2.ERZEN ALEKSANDER (član)

3.PAGON BERNARD (član)

 

 

Obrtnemu čevljarstvu se je dala v najem za pisarno soba nad delavnico.

Popravila se je streha.

PGD Hotavlje smo prispevali 100 din za prapor.

Udeležili smo se vaje na Hotavljah z eno desetino članov.

Pregledani so bili gasilni aparati.

Za obnovo kmečke sobe v zadružnem domu je društvo prispevalo 150 din.

Termopol-u je bila poslana okrožnica, da ne smejo sežigati plastičnih odpadkov.

 

leto 1968

 


LETO 1969

Na pustno soboto in pustni torek so člani ponovno organizirali veselico. Izkupiček je znašal 80.725 din. Na seji upravnega odbora je bil izglasovan predlog za nabavo društvenega prapora. Za spominski trak je bilo potrebno plačati 300 din, za zlati žebljicek 100 din, za srebrnega pa 60 din. Člani društva so od donatorjev nabrali 10.412 din. Za prvega praporščaka je bil določen Bajt Stanko. Poleg prapora so nabavili še 60 m B cevi, osem delovnih oblek in dve vrvi. Pri orodjarni na podstrešju so pozidali in napravili zunanji omet.

 

LETO 1970

Na občnem zboru so ponovno potekale volitve članov v upravni in nadzorni odbor. Izvoljeni so bili naslednji člani:

 

 

UPRAVNI ODBOR:

1.DEBELJAK SREČKO (predsednik)

2.PAGON FRANC (tajnik-samo začasno)

3.DOLINAR ANTON (poveljnik)

4.BAJT STANKO (blagajnik)

5.MORE ANTON(orodjar in strojnik)

6.MORE JAKA (namestnik poveljnika)

7.ERŽEN LEKSI (član)

8.KOKALJ VINKO (član)

9.ERŽEN ALEKSANDER (namestnik tajnika, saj je Pagon Franc povedal, da zaradi starosti ne bo mogel več dolgo opravljati te funkcije).

 

 

NADZORNI ODBOR

l.MORE FRANC (predsednik)

2.DEBELAK ERNEST (član)

3.GANTAR FRANC (član)

 

 

Nabavljene so bile nove spojke za cevi. Izdelali smo omare za cevi in delovne obleke.

Pogodbo za novega hišnika za obdobje petih let so sklenili z More Jakom.

Ob dimniku so napravili požarni zid.

V tem letu je bil organiziran pregled kurilnih naprav po podjetjih in stanovanjskih hišah. Preglede je opravljal en član drustva skupaj z dimnikarjem Padovcem iz Žirov.

V mesecu avgustu je bila organizirana veselica s srečelovom.

S strani članov UO je bil sprejet sklep, da se nabavi motorna črpalka Rosenbaver 800 1 po predvideni ceni 19.000 din. Za polovico sredstev so zaprosili na Občinsko gasilsko zvezo.

Prošnje so bile odposlane tudi podjetjem v kraju in na Zavarovalnico Sava.

Sektorske vaje v Gorenji vasi se je udeležilo osem članov.

 

LETO 1971

Z Obrtnim čevljarstvom je bila podpisana najemna pogodba za dobo enega leta z mesečno najemnino 336 din.

Slovesen prevzem nove motorne brizgalne se je prestavil na pomladni čas leta 1972.

V tem letu so bile nabavljene tudi nove svečane uniforme (osem) z doplačilom društva 250,00 din na uniformo.

V mesecu oktobru je bila organizirana vaja v lesnem podjetju Jelovica.

Za podčastniski tečaj so se odločili Kržišnik Marko, More Milan in More Anton.

Izdelani so bili predlogi za državna odlikovanja in 10-letno aktivno delo v gasilstvu.

Čevljarska delavnica je prenehala z obratovanjem, najemna pogodba se je prenesla na Termopol, s katerim je bila podpisana tudi najemna pogodba za najem orodjarne dokler ne bodo imeli svojih prostorov.

Gasilska oprema se je zato ponovno preselila, tokrat v bivšo klavnico, last Karola Marolta.

 

LETO 1972

Na občnem zboru so bile ponovno izvoljene volitve v upravni in nadzorni odbor.

 

 

UPRAVNI ODBOR

l.DEBELJAK SREČKO (predsednik)

2.ERŽEN ALEKSANDER (orodjar)

3.MORE JAKA (član)

4.MORE ANTON (tajnik)

5.DOLINAR ANTON (poveljnik)

6.KOKALJ VINKO (član)

7.BAJT STANKO (blagajnik)

 

 

NADZORNI ODBOR

l.MORE FRANC

2.DEBELAK ERNEST

3.ERŽEN LEKSI

 

 

Dolgoletnega tajnika Franca Pagona so imenovali za častnega člana. Tečaj nižjega gasilskega častnika so uspešno opravili More Milan, More Anton in Kržišnik Marko. Povrnili so se jim stroški prevoza. More Milan je bil imenovan za podpoveljnika.

2.julija 1972 je bil slovesen prevzem motorne brizgalne s parado, proslavo in veliko vrtno veselico s srečelovom.

V Poljanah smo se udeležili občinskega tekmovanja.

Hišnikovo stanovanje se je dalo v najem Eržen Ani za dobo enega leta za mesečno najemnino 100 din, prejšnjega najemnika More Jaka pa se je zaradi obnove stanovanja v lastni režiji, oprostili plačila najemnine za zadnji dve leti.

Nabavila se je plinska svetilka.

Organizirana je bila občinska nočna vaja na Fužinah.

Odprli smo žiro račun.

Na GG Kranj smo poslali vlogo za nabiralno akcijo v lesu za nabavo prvega gasilskega vozila.

Z odločbo Skupščine občine Škofja Loka so bili določeni za pobiranje prostovoljnih prispevkov v lesu in denarju naslednji člani:

l.Debeljak Srečko - za Sovodenj

2.Debelak Ernest - za Koprivnik

3.More Anton - za Javorjev dol in Laniše

4.Kokalj Vinko - za Novo Oselico in del Cerkljanskega vrha

5.Bajt Stanko - za Podjelovo Brdo

6.Dolinar Anton - za Staro Oselico

7.Corn Rudi - za Hobovše pri Stari Oselici


LETO 1973

V zimskem času je bil organiziran tečaj za izprašanega gasilca.

Nabiralna akcija za nabavo novega vozila je lepo potekala.

Na občnem zboru je bil v upravni odbor namesto More Jaka, ki se je odselil, izvoljen Corn Rudi.

Bajt Dušan, More Anton in Dolinar Anton so uspešno opravili tečaj za strojnika.

V mesecu marcu je bil plačan kombi v Tovarni vozil IMV. Nastal je problem, ker drustvo ni imelo orodjarne, saj jo je dalo v najem Termopolu, kam garažirati novo vozilo. S predstavniki Termopola in Telban Francem so se nato dogovorili, da se prezida prostor v Košancovi garaži in se preuredi v orodjarno oziroma garažo.

V mesecu juniju smo se udeležili sektorskega tekmovanja.

Napis na novem avtomobilu sta izdelala Dolinar Anton in Dolinar Janez, za šoferja je bil določen Velikonja Bernard, za strojnika pa Bajt Dušan. Slovesen prevzem novega avtomobila s parado je bil 1. julija 1973.

Po slovesnosti je bila organizirana velika vrtna veselica s srečelovom.

Z novim vozilom smo se že udeležili proslave v gasilskih društvih Trebija, Škofja Loka, Lučine in Gorenja vas.

Tekmovanja v Škofji Loki se je udeležila ena pionirska desetina.

V poletnih mesecih so člani pogasili požar starega hleva in kozolca pri Podobnik Janezu v Cerkljanskem vrhu. Člani društva so udarniško pomagali pri sečnji in spravilu lesa.

V požarnovarnostnem tednu se je izvedla sektorska vaja.

Za člane je bil organiziran tudi izlet v Goriška Brda.

 

leto 1973

 

LETO 1974

Na prvi seji novoizvoljenega upravnega odbora so bile razdeljene funkcije naslednjim članom:

 

 

l.DEBELJAK SREČKO (predsednik)

2.DOLINAR ANTON (poveljnik)

3.MORE MILAN (podpoveljnik)

4.KRŽIŠNIK MARKO (mladinski referent)

5.MORE ANTON (tajnik)

6.BAJT STANKO (blagajnik)

7.BAJT DUSAN (strojnik)

 

 

Za SIS požarnega varstva sta bila predlagana Dolinar Anton in Corn Rudi.

Za republiško gasilsko odlikovanje je bil predlagan dolgoletni tajnik in častni član Pagon Franc.

V mesecu aprilu so bile na družabnem večeru podeljene značke za dvajset in desetletno delovanje v društvu naslednjim članom: Srečku Debeljak, Francu Pagon, Rudiju Corn, Francu More, Antonu Dolinar, Johanu Mažgon, Leksiju Eržen, Ernestu Debelak, Francu Frelih, Karolu Marolt, za 10 let pa Aleksandru Eržen, Janezu Pagon in Bernardu Pagon.

14.julija je bila organizirana gasilska veselica. V ta namen so poleg betonske plošče napravili oder iz plohov v velikosti 7 x 4 m.

V juliju so se udeležili tekmovanja v Škofji Loki. Člansko desetino je vodil Corn Rudi, pionirsko pa Kržišnik Marko.

Organiziran je bil izlet v Savinjsko dolino z ogledom Ptuja in Ormoža.

Na tečaj za častnika sta odšla Dolinar in More Anton.

Za delegata za skupščino KS Sovodenj je bil določen Dolinar Anton.

S Termopolom se je sklenila nova najemna pogodba, kjer se jim je dovolilo pokritje betonske plošče pri orodjarni.V mesecu oktobru smo se s pionirsko desetino udeležili tekmovanja za memorial Janeza Dolinarja. Organizirana je bila verižna vaja z ostalimi društvi iz sektorja. Sodelovali smo tudi pri organiziciji silvestrovanja, na katerem so sodelovala vsa društva iz krajevne skupnosti, izkupiček pa je bil namenjen za nabavo novih miz za dvorano v zadružnem domu.

 

LETO 1975

Redna letna konferenca je bila 2. februarja. Na njej so nekateri člani poudarjali, da bi morala civilna zaščita bolj delovati v sklopu društva. Izražena je bila tudi želja po ustanovitvi ženske desetine.

Ani Eržen se je odpovedalo stanovanje zaradi dimniškega požara, ki je nastal, pa tudi stavba je bila že precej dotrajana.

Nabavili so štiri delovne pasove, deset parov rokavic, megafon, deset gasilskih šlemov, raztegljivo lestev, kavlje in dve vrvi za spuščanje, deset parov škornjev, trojak in prenosne luči.

20.julija je bila organizirana proslava s parado v okviru 30-letnice osvoboditve skupaj z organizacijo ZZB Sovodenj. Po slovesnosti je bila velika vrtna veselica z ansamblom Toneta Kmetca. Veselica je lepo uspela, saj je bilo 2.000.000 din dobička. Ker je največ dobitkov za srečelov prispeval Hribar Slavko (predsednik PD Sovodenj), se je nekaj denarja namenilo tudi PD Sovodenj.

Organiziran je bil izlet v Budimpesto.

Za pionirje je bil organiziran izlet na Veliko planino. Odgovorna sta bila Velikonja Bernard in Kržišnik Marko.

V tem letu so bili kar trije požari, in sicer pri Bogataj Valentinu iz Podlanišča, požar v gasilskem domu, ko je razneslo salonitno cev (dimnik) in so gasilci preprecili, da ni bilo večje škode in tretji požar pri Peternelj Francu - Golobiškarju v Podlanišču, kjer je pogorel hlev zaradi udara strele.

Pod vodstvom mladinskega mentorja Marka Kržišnika so pionirji dosegli na občinskem tekmovanju odličen uspeh, saj so odšli celo na republiško tekmovanje v Žalec, kjer so dosegli dvajseto mesto. Na tekmovanju za memorial Janeza Dolinarja pa so osvojili prvo mesto.

 

LETO 1976

Na redni letni konferenci so bili izvoljeni člani upravnega in nadzornega odbora.

 

 

UPRAVNI ODBOR:

l.DEBELAK SREČKO (predsednik)

2.DOLINAR ANTON (tajnik)

3.BAJT STANKO (blagajnik)

4.BAJT Dusan (gospodar)

5.VELIKONJA BERNARD (gofer)

6.PODOBNIK JANEZ (član)

7.PAGON BERNARD (član)

8.KRŽIŠNIK MARKO (mladinski referent)

9.MORE ANTON (poveljnik)

10. MORE MILAN (namestnik poveljnika)

 

 

NADZORNI ODBOR:

1.KOKALJ VINKO (predsednik)

2.MORE FRANC

3.MAŽGON JOHAN

 

 

V letu 1976 je bil položen asfalt pred gasilskim domom Sovodenj.

V mesecu januarju je bil imenovan štab operativne enote v sestavi:

More Anton (poveljnik), More Milan (podpoveljnik), Dolinar Anton (tajnik), Kržišnik Marko

(mladinski referent) in Bajt Dušan (orodjar).

V tem letu je bil nabavljen za potrebe tajništva v društvu nov pisalni stroj.

Za pionirje se je nabavilo deset uniform V zimskem času so se pionirji udeležili izleta v Planici.

V mesecu avgustu je bila organizirana tudi veselica.

 

LETO 1977

V tem letu so se po delovnih organizacijah sprejemali programi protipožarne zaščite in preventive.

S Termopolom in Jelovico sta bili sklenjeni pogodbi o ustanovitvi gasilskih desetin in komisij, ki bodo odgovorne za izobraževanje delavcev v delovnih organizacijah v slučaju požara ali drugih elementarnih nesreč.

V tern letu je umrl član drustva Pagon Bernard.

V mesecu juliju je bila organizirana veselica.

Žal je za to leto zabeleženo zelo malo podatkov.

 

LETO 1978

Peternelj Bojan je opravil tečaj za nižjega gasilskega častnika, Pagon Andrej pa tečaj za strojnika.

V mesecu juliju je bila organizirana veselica.

Za člane je bil organiziran izlet v mesecu oktobru.

PD Sovodenj smo prispevali za srebrni žebljiček za društveni prapor.

Tudi za to leto je zabelezeno malo dogodkov.

 

LETO 1979

Iz čina gasilca v gasilca 1. stopnje so napredovali:

Debeljak Srečko, Bajt Stanko, More Franc, Mažgon Johan, Debelak Ernest, Gantar Franc, Jezeršek Vojko,

Bajt Dušan, Podobnik Janez, More Janez, Telban Lovro, Telban Zoran, Kokalj Vinko in Velikonja Bernard.

V mesecu maju je zagorelo pri Vrhovcu v Podlanišču. Pogoreli so kozolec, hlev in hiša, ker ni bilo požarnega bazena je gašenje potekalo počasi. V intervenciji smo sodelovali s člani društva iz Cerkna, saj to obmocje spada pod GD Cerkno.

V mesecu juniju smo bili organizatorji sektorske vaje.

I5.julija je bila veselica z ansamblom Ottavia Brajka. V mesecu septembru je bil organiziran izlet za člane.

 

LETO 1980

Tečaj za nižjega gasilskega častnika sta opravila Jezeršek Vojko in Pagon Andrej.

Sirena se je iz gasilskega doma prestavila na Opaltarski grič. Monterji Elektra Žiri so nam

uredili elektroinštalacijo za priklop.

V tem letu je bila ustanovljena gasilska desetina članic pod mentorstvom Pagon Andreja.

Umrla sta člana drustva Ambrožič Andrej in Mažgon Johan.

V mesecu novembru je bila izvedena vaja v Koprivniku.

 

LETO 1981

Štirinajst članov je opravilo tečaj za izprašanega gasilca.

Organiziran je bil izlet za člane v Prago.

Pričeli smo z urejevanjem dokumentacije za gradnjo doma, saj je bila v tem letu sklenjena pogodba o prenosu pravice uporabe na zemljišču s Termopolom in Gidorjem iz Gorenje vasi, ker pred devetnajstimi leti niso bile ustrezno urejene stvari glede lastništva v zemljiški knjigi.

 

LETO 1982

Z More Francem je bila podpisana pogodba o podiranju starega gasilskega doma.

Članice so na tekmovanju GZ Škofja Loka dosegle 2. mesto, pionirji B pa tretje mesto.

27.junija je bila organizirana veselica z ansamblom Vita Muženiča.

Sodelovali smo pri gašenju začetnega gozdnega požara, ki je nastal zaradi nepazljivosti delavcev, ki so opravljali posek trase za postavitev elektrodaljnovoda.

V mesecu juniju je umrl prvi predsednik, dolgoletni tajnik in častni član našega društva Pagon Franc.

 

LETO 1983

Potekala so priprave na gradnjo gasilskega doma. Pripravil se je samoupravni sporazum o združevanju sredstev za financiranje gradnje gasilskega doma, ki je predvideval sredstva v višini 210 starih milijonov din. Na SO Škofja Loka smo dali vlogo za lokacijsko dovoljenje.

Komisija v sestavi Debeljak Srečko, More Anton, Velikonja Bernard in Dolinar Anton so si ogledali prostore za postavitev trojke pri Andrejčevcu v Podjelovem Brdu.

Tekmovanja OGZ Škofja Loka smo se udeležili s štirimi desetinami (člani A, članice B, dve pionirski B). Pionirski desetini sta dosegli prvo in drugo mesto. Od OGZ Škofja Loka smo prejeli dve hidrantni omarici. Operativni štab je imel eno sejo.

V tem letu je potekala nabiralna akcija za les, v kateri so člani nabrali cca 100 m3 lesa, ki so ga tudi udarniško posekali in prodali. Pri tem je bilo opravljenih 400 udarniških ur. V mesecu oktobru je bil pregled društva s strani OGZ Skofja Loka.

 

LETO 1984

Na letni konferenci je bil izvoljen upravni odbor v naslednji sestavi:

 

l.DEBELJAK IZTOK (predsednik)

2.KRŽIŠNIK MARKO (poveljnik)

3.TELBAN NEVENKA (tajnik)

4.MLINAR OLGA (blagajnik)

5.AMBROŽIČ ANDREJ (mladinski referent)

6.PAVŠIČ BRANKO (orodjar)

7.BAJT DUŠAN (član)

8.MORE ANTON (član)

9.DEBELJAK SREČKO (član)

10.MORE ANTON (član)

11.DOLINAR ANTON (član)

12..VONČINA IVANKA, Laniše (referent za članice)

NADZORN1 ODBOR:

l.BAJT STANKO (predsednik)

2.MORE MILAN (član)

3.VELIKONJA BERNARD (član)

SAMOUPRAVNO RAZSODIŠČE:

l.MORE FRANC (predsednik)

2.PRIMOŽIČ JANEZ (član)

3.CORN RUDI (član)

 

 

Izvoljen je bil tudi ODBOR ZA SLO in DS v sestavi KOKALJ VINKO, PETERNELJ BOJAN in ERŽEN ALEKSANDER, Sovodenj 18.

 

 

Imenovan je bil tudi OPERATIVNI ŠTAB v sestavi:

KRŽIŠNIK MARKO (poveljnik), PAGON ANDREJ (podpoveljnik), MORE ANTON, MORE MILAN, PETERNELJ BOJAN, CORN RUDI, AMBROŽIČ ANDREJ, DOLINAR ANTON, PAVŠIČ BRANKO (orodjar) in VELIKONJA BERNARD (šofer).

 

 

Na prvi seji UO je bil imenovan GRADBENI ODBOR v sestavi: DEBELJAK SREČKO (predsednik), BAJT STANKO, SLABE ZINKA (finančno poslovanje) DOLINAR ANTON (tajniški posli) in člana PETERNELJ BOJAN, PAVŠIČ BRANKO.

Nabavilo se je šest svečanih uniform, za katere je društvo prispevalo tretjino sredstev.

Za gradnjo gasilskega doma smo odprli posebni žiroračun. Načrte za gradnjo doma nam je izdelal Projektni atelje Idrija. Za izvajalca del je bilo na podlagi razpisa izbrano podjetje Remont Gradnje Žiri, s katerim smo v mesecu juniju podpisali pogodbo. Z deli so pričeli konec meseca julija. Čeprav bi morali dela zaključiti v dveh mesecih, so zaključili šele v mesecu novembru. Izplačano jim je bilo 200 milijonov avansa, nato pa se 54 milijonov akreditiva. Po drugi obračunski in potrjeni situaciji, je bilo njihovo delo vredno 228 milijonov din, tako, da so nam morali vrniti 26 milijonov din. Ostrešje se je postavljalo udarnisko in je bilo s strani članov in ostalih krajanov opravljeno 490 ur udarniškega dela. Nabavljen je bil material za vrata in okna ter material za vodovodno inštalacijo

Z Zavarovalnico Triglav je bila sklenjena pogodba za kredit v višini 1.000.000,00 din. Garancijo smo dobili od SIS za požarno varstvo. Na SO Škofja Loka smo poslali tudi vlogo za gradbeno dovoljenje.

1.julija se je zaradi gradnje doma veselica z ansamblom Slovenija organizirala v Novi Oselici. Udeležili smo se slovesnosti ob 90-letnici GD Poljane.V vasi Sovodenj smo postavili štiri hidrante. Tekmovanja OGZ Škofja Loka smo se udeležili s štirimi desetinami.

V mesecu oktobru je bila organizirana vaja z desetino GD Trebija pri bazenu v Podjelovem brdu.

Izdelane so bile smernice plana razvoja GD za obdobje 1985 do 1990 in poslane komisiji za plan KS Sovodenj.

Pri svetu KS Sovodenj je bila za izdelavo požarnega načrta ustanovljena posebna komisija.

Zaradi porodniškega dopusta blagajničarke je to delo začasno prevzel Bajt Stanko.

 

LETO 1985

Namesto člana nadzornega odbora Bajt Stanka, ki je prevzel blagajniške posle, je bil v NO izvoljen Dolinar Anton.

Intenzivno so se izvajala dela pri gradnji gasilskega doma (notranji in zunanji omet, napeljava vodovodne inštalacije, ki jo je izvedel More Anton in izdelava elektro instalacije). V tem letu je bilo pri dokončanju del opravljeno 1800 ur udarniškega dela članov pa tudi nekaterih drugih krajanov.

GD Dobračeva smo odobrili 2.000,00 din za žebljiček na praporu.

V tem letu je bila organizirana proslava in parada ob 30-letnici društva in 40-letnici osvoboditve SFRJ, ki smo jo organizirali skupaj s KS in 00 ZZB NOV. Podeljena so bila priznanja za 10, 20 in 30 let dela v društvu.Slavnostna govornica je bila tov. Ida Filipič - Pečelin, takratna predsednica izvršnega sveta SO Škofja Loka.

S KS Sovodenj je bila podpisana pogodba o uporabi prostorov v gasilskem domu, saj nam je KS kupila opremo za sejno sobo in pokrivala stroške elektrike za dobo petih let.

Nabavili smo tudi opremo za dvorano v gasilski dvorani za 479.500,00 din.


leto 1985

 

LETO 1986

Za potrebe ogrevanja v dvorani sta bila nabavljena tudi dva kaloriferja z električno stikalno omarico, za kar je društvo odštelo 256.832,00 din.

Za člane upravnega in nadzornega odbora je bilo v mesecu marcu organizirano srečanje pri Sivkarju v Javorjevem dolu.

OO RK Sovodenj smo nakazila 6.000,00 din za srečanje starejših občanov.

Z Ambrožič Andrejem je bila podpisana pogodba za hišnika v gasilskem domu za obdobje 10 let.

Tekmovanja OGZ Škofja Loka smo se udeležili s štirimi desetinami: eno člansko, eno mladinsko in dvema pionirskima.

Opravljena sta bila ogleda za dokončanje požarnega bazena na Ermanovcu in ustanovitev trojke v Podjelovem brdu ter poslana vloga za opremo na OGZ Škofja Loka.

20.septembra so si člani društva ogledali Škocjansko jamo in Lipico, saj je bil z namenom druženja tja organiziran izlet.

V mesecu požarne varnosti je bilo na OŠ Sovodenj organizirano predavanje za učence, pregledali so se vodni viri, hidranti in oprema, izvedla se je tudi vaja skupaj s civilno zaščito, potekala je tudi akcija "v vsako hiso RGA".

 

LETO 1987

Zamenjali smo pobito opeko na gasilskem domu in na streho montirali snegolove.

V aprilu smo organizirali pregled RGA.

Za red in čistočo v orodjarni so skrbeli izmenjaje na dva meseca Pavsič Branko, Hobič Danilo in Homec Simon.

Nabavili smo 10 delovnih oblek in nekaj C cevi.

Za električno napeljavo pri sireni smo postavili drog in napravili betonsko ploščo v kurilnici. Postavili smo lopo za gasilskim domom za hrambo miz in klopi.

Pričelo se je urejanje balinišča.

Na tekmovanje smo odšli s štirimi ekipami (eno člansko, eno pionirsko B, eno pionirsko A in mladinsko).

Izvedli smo nočno vajo pri Graparju v Hobovsah in vajo v vasi Sovodenj v sklopu CZ.

Ponovno smo usposobili motorno brizgalno Savica.

Za učence OS Sovodenj je bil organiziran ogled orodjarne in opreme v gasilskem domu.

Člani smo sodelovali tudi pri prekrivanju strehe zadružnega doma.

Umrl je nas clan Telban Zoran.

Opravljali smo redarsko službo in imeli svoj sank za prodajo pijače na prireditvi "Dan slovenskih planincev" na Ermanovcu.

Za člane društva je bil v mesecu novembru organiziran piknik pri Sivkarju.

Tečaj za strojnika so v tem letu opravili štirje lani.

 

LETO 1988

Na občnem zboru so bili izvoljeni organi društva za naslednje štiriletno mandatno obdobje, in sicer:

 

UPRAVNI ODBOR:

l.DEBELJAK IZTOK (predsednik)

2.AMBROŽIČ ANDREJ (poveljnik)

3.KRZISNIK MARKO (član)

4.TELBAN NEVENKA (tajnik)

5.HOMEC SIMON (pomočnik gospodarja)

6.HOBIC DANILO (mladinski referent)

7.PAVŠIČ BRANKO (gospodar)

8.BAJT STANKO (blagajnik)

9.DOLINAR ANTON (član)

10.DEBELJAK SREČKO (član)

11.MORE MILAN (član)

12.TELBAN LOVRO (član)

 

 

NADZORNI ODBOR:

l.MORE ANTON (predsednik)

2.PAVŠIČ ALEKSANDER (član)

3.VELIKONJA BERNARD (član)

 

SAMOUPRAVNO RAZSODIŠČE:

l.KRŽIŠNIK VIKTOR (predsednik)

2.KOKALJ VINKO (član)

3.MORE ERANC (član)

 

 

Opravljen je bil ogled trojke v Podjelovem Brdu. Za vodjo trojke je bil zadolžen Primožic Janez, ostali člani pa so bili Bajt Stanko, Šega Janez, Špik Branko in Peternelj Franc.

S Termopolom in Jelovico sta bili sklenjeni pogodbi o medsebojnem sodelovanju na področju požarnega varstva z letno obveznostjo 150.000,00 din za vsako OZD.

Opravljali so se popisi domačij na območju KS zaradi izdelave požarnega načrta. Pri izdelavi sta se zelo angažirala Ambrožič Andrej in Telban Nevenka.

Nabavili smo material za dokončanje balinišča pri gasilskem domu.

Tekmovanja smo se v tem letu udeležili s šestimi desetinami.

V mesecu juliju je bila vrtna veselica z ansamblom "DIH".

V septembru smo izvedli izlet na Štajersko.

Pričeli smo z zbiranjem sredstev za nabavo rabljene avtocisterne.

V okviru meseca požarne varnosti smo organizirali pregled in nabavo ročnih gasilnih aparatov za krajane, razpisali smo tri nagrade za najboljša likovna in literarna dela na OŠ Sovodenj na temo gasilstva.

V tečaj za strojnika sta odla Telban Lovro in Kržišnik Viktor.

 

LETO 1989

Opravljen je bil ogled za izdelavo požarnega bazena pri Sivkarju v Stari Oselici. Za trojko v Podjelovem Brdu smo nabavili železo za izdelavo vrat.

Prevzeli smo tudi cisterno od GD Gorenja vas. Ker nismo imeli dovolj sredstev za poplačilo, smo dolocili ekipe za pobiranje lesa po vaseh , za vas Sovodenj pa ekipo za pobiranje denarnih prispevkov.

2. julija smo organizirali piknik za aktivne člane društva in tekmovanje v balinanju.Ob tej priliki smo se vsi aktivni člani tudi fotografirali.V mesecu juliju je bila organizirana veselica z ansamblom Sora.

Plačali smo pristojbino za sklenitev naročniškega razmerja za priključitev telefona.

Udeležili smo se slavnostne seje in parade v GD Žiri.

Uredili smo strelovod, pozidali dimnik za peč v dvorani.

Bill smo tudi organizatorji srečanja veteranov.

Umrl je naš član Pagon Janez.

Tečaj za nižjega gasilskega častnika so opravili Eržen Janez, Homec Simon in Hobič Danilo.

 

LETO 1990

V mesecu januarju je bilo organizirano predavanje za aktivne člane društva.

V aprilu je bil izlet v Belo Krajino in Metliko.

Tekmovanja v Škofji Loki smo se udeležili s šestimi ekipami.

Bili smo organizatorji sektorske vaje na Termopol.

Nabavili smo 18 delovnih uniform.

Veselico smo organizirali v mesecu septembru.

Na tečaj za mentorja sta odsla Hobič Danilo in Eržen Janez.

Umrl je član Corn Rudolf.

Imeli smo štiri manjše intervencije, dva gozdno-travniška požara, gašenje elektro omarice v individualni hiši in rešvanje ob poplavah.

Ponovno je bila ustanovljena desetina članic.

V sušnem obdobju smo bili zelo angažirani pri prevozih vode z našo avtocisterno.

Opravljen je bil tudi preventivni pregled v Termopol-u in na OŠ Sovodenj.

 

LETO 1991

Štirinajst članov in članic je opravilo izpit za izprašanega gasilca.

V društvu je prišlo do vroče krvi zaradi plačila odškodninskega zahtevka Obid Cvetki, ker predsednik o tem ni seznanil ostalih članov upravnega odbora. Ta zadeva se je vlekla pet let in je v tem letu sodba postala pravnomočna, društvo je plačalo polovico odškodnine, drugo polovico je plačal predsednik.

V Podjelovem Brdu smo dela z avtocisterno opravili brezplačno.

Udeležili smo se prvega gasilskega rally-a v Škofji Loki.

Na tekmovanju OGZ Škofja Loka so članice A dosegle 2. mesto, člani B pa četrto mesto.

Organizirana je bila gasilska veselica in na jesen izlet za člane.

 

LETO 1992

Za sejno sobo smo nabavili omare.

Za gasilskim domom je bil narejen podporni zid, material in delo je plačala KS Sovodenj.

S KS Sovodenj se nismo mogli dogovoriti glede višine najemnine za pisarno, ker se je prejšnja pogodba iztekla. Pred gasilskim domom smo zarisali parkirne prostore in prestavili leseno lopo.

Organizirana je bila veselica s Čuki, ki je dobro uspela.Tekmovanja v Škofji Loki smo se udeležili z osmimi ekipami, prav tako smo se udeležili tudi gasilskega rally-a, kjer smo dosegli drugo mesto. V tem letu so naše ekipe dosegle dobre rezultate. V poletnih mesecih smo

razvažali vodo.

Imeli smo štiri intervencije, pregledali hidrante in opravili pregled trojke, organizirali smo dve vaji in sicer pri Kavčič Edvardu in Treven Janezu, izvedli smo tudi pregled RGA.

Izpit za nižjega častnika so opravili Telban Lovro, Kržišnik Viktor in Treven Roman.

Nekaj članov je nabavilo paradne uniforme, za katere je društvo prispevalo eno tretjino sredstev.

V mesecu novembru je preminil dolgoletni predsednik društva in član upravnega odbora Debeljak Srečko.

Organi društva so delovali že peto leto, saj ni bil dorečen problem ustanovitve novih občin,

zato se jim je na občnem zboru mandat podaljšal se za eno leto.

 

LETO 1993

Na občnem zboru so bili izvoljeni novi organi društva. Tako so bill izvoljeni v

 

 

UPRAVNI ODBOR:

l.PAGON ANDREJ (predsednik)

2.AMBROŽIČ ANDRE J (poveljnik)

3.BAJT DUŠAN (član)

4.DOLINAR ANTON (podpredsednik)

5.DEBELJAK IZTOK (član)

6.HOBIČ DANILO (član)

7.MORE JANEZ (član)

8.PAVŠIČ BRANKO (član)

9.PAVŠIČ JOZICA (blagajnik)

10.TELBAN LOVRO (član)

11.VELIKONJA BERNARD (član)

 

 

NADZORNI ODBOR:

l.BAJT STANKO (predsednik)

2.PAVŠIČ MARIJA (član)

3.PAVŠIČ ALEKSANDER (član)

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

l.ERŽEN ALEKSANDER (predsednik)

2.PODOBNIK JANEZ (član)

3.MORE MILAN (član)

 

 

V tem letu smo se končno dogovorili s KS za najemnino v tolarski protivrednosti 100 DEM. OO ZZB Sovodenj smo prispevali za prapor 2.000,00 SIT. Uredili smo drenažo in zabetonirali jaške za gasilskim domom. V tem letu je zaradi dotrajanosti IMV kombija stekla akcija za zamenjavo. Organizirali smo veselico s Čuki v mesecu avgustu.

Nabavili smo dve ženski uniformi in platno za ograjo, ki smo ga potrebovali pri organizaciji veselic. Prepleskali smo okna v gasilskem domu, nabavili in položili tlakovce pred gasilskim domom. Dvorišče za domom pa smo asfaltirali.Ker nismo imeli dovolj finančnih sredstev le do polovice, ostanek pa smo preložili za naslednje leto.

V oktobru smo organizirali izlet na Primorsko za aktivne člane.

Hišniku Ambrožiču, ki je zaprosil za ureditev in adaptacijo podstrešne sobe na lastne stroške, se je pogodba za hišniško stanovanje brez najemnine podaljšala se za 10 let.

Nabavili smo dva reflektorja in pet baterijskih svetilk, nastavek za peno za univerzalni ročnik in štiri delovne obleke. Obnovili smo motorno brizgalno Rosenbauer. V orodjarni smo uvedli dežurstvo ob sobotah.

Udeležili smo se gasilskega rally-a, kjer smo dosegli drugo mesto. Srečanja članic v Ribnem smo se udelezili z dvema ekipama članic. Zaradi sušnega obdobja smo razvozili 222 m2 vode.

Intervencij v tem letu ni bilo, organizirali pa smo društveno vajo pri Troha Francu in Golob Ludviku. Udeležili smo se tudi sektorske vaje v Podgori, v Termopolu pa smo organizirali sektorske vaje za članice.

V mesecu novembru smo v dvorani zadružnega doma organizirali ples.

Po novi kategorizaciji društev smo z dogovorom oddelka za obrambo v gasilsko društvo razporedili 17 vojaških obveznikov, ki so tudi člani gasilskega društva.

Ob koncu leta smo raznosili koledarje po gospodinjstvih in izvedli anketo o nabavi novega vozila. Anketo so izvedle tričlanske komisije po vaseh. Odziv je bil dober, le štirje krajani niso bili za nabavo nove­ga vozila. Višina prispevka krajanov se je določila na občnem zboru v letu 1994.

 

LETO 1994

Prvič je bil občni zbor organiziran ločeno za pionirje in mladince v dopoldanskem času, zvečer pa za člane. Sprejet je bil sklep, da gospodinjstvo prispeva za avtomobil v tolarski vrednosti 180 DEM, lastniki gospodarskega poslopja pa 280 DEM.

Za odločbo za nabiralno akcijo smo zaprosili v občinah Škofja Loka in Idrija. V mesecu maju je umrl nas član Eržen Aleksander (Leksi).

V tem letu smo organizirali tudi proslavo ob 40-letnici društva. Praznovanje je potekalo v petek 12. avgusta, ko je bila organizirana mokra vaja z reševanjem z višin. Slavnostna seja je potekala v soboto, 13. avgusta. Kulturni program nam je pomagala pripraviti g. Burnik Milka. V nedeljo pa je bil slavnostni govornik poveljnik RS CZ g. Bogataj Miran. Imeli smo tudi parado. Podeljena so bila društvena priznanja, osem priznanj GZ Škofja Loka , ki so jih prejeli Debeljak Sašo, Eržen Valentina, Pavšičc Aleksander, Hobič Danilo, Homec Simon, Kržišnik Viktor, More Janez in Velikonja Bernard ter štiri priznanja GZ Slovenije, ki so jih prejeli Dolinar Anton, More Anton, Bajt Stanko in More Milan. Na gasilski dom smo postavili Florijana, ki nam ga je izdelal g. Kužnik Anton. Posebno priznanje s kipcem Florijana pa so prejeli Telban Nevenka, More Franc in Troha Franc.

Gasilski kombi smo sicer kupili in je šel v nadaljnjo nadgradnjo. Iskali smo tudi garanta za vračilo kredita, saj smo morali za nadgradnjo vzeti kredit v visini 1.000.000,00 SIT. Ta kredit se je kasneje vračal iz proračunskih sredstev Občine Gorenja vas - Poljane, saj smo bili v planu za nabavo novega vozila šele v letu 1995. V tem letu smo od darovanega lesa iztržili 1.417.116,60 SIT in nabrali še v denarju 1.164.273,00 SIT. Investicija za kombi je bila 4.883.018,30 SIT.

Izvedli smo pet vaj. Na vaji ob 40-letnici društva je sodelovalo 25 članov nasega društva ter člani iz sosednji društev Trebija, Dobračeva, Žiri, Brekovice skupaj 54 gasilcev.

Oktobra je bila vaja z avtocisterno pri Žunarju (Jereb Joze), kjer je bilo testirano hidrantno omrežje. V novembru pa sta bili vaji pri Jereb Nevenki v Koprivniku in pri Gantar Francu v Hobovšah.

Tekmovanja v Škofji Loki smo se udeležili s petimi desetinami. Najbolje so se odrezali člani B, ki so dosegli med 15 sodelujočimi ekipami drugo mesto. Na gasilskem rally-u smo dosegli 4. mesto.

Opremili smo kuhinjo v gasilskem domu, opravili smo pleskanje oken, vrat in cokla pri fasadi, položili smo tlakovce zadaj na dvorišču. Zamenjali smo streho na baraki.

Imeli smo tudi dva dimniska pozara.

Organiziran je bil izlet v Belo Krajino.

Krajanom smo skupaj s koledarji raznašali se buteljke vina.

 

leto 1994

 

LETO 1995

Na predlog nekaterih članov upravnega in nadzornega odbora se je zaradi zdravstvenih razlogov zamenjal predsednik Pagon Andrej, ki ga je po izvolitvi na občnem zboru 14. januarja zamenjal Dolinar Anton.Takrat so bile sprejete tudi smernice, da GZ Škofja Loka se naprej povezuje društva vseh novoustanovljenih občin in se naprej skrbi za zavarovanja, popravilo opreme in za nabavo po sprejetih načrtih. O tem so bile z občinami podpisane ustrezne pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe.

V tem letu sta člana Pavšič Sandi in More Janez izdelala podstavek za visokotlačno črpalko v novem intervencijskem vozilu.

Nabavili smo tudi stroj za pranje na visoki tlak, v gasilskem domu smo uredili centralno ogrevanje, kar je društvo stalo 1.303.730,00 SIT..

Ob razvitju novega prapora smo PGD Trebija prispevali 20.000,00 za trak. Prodali smo stari IMV kombi.

Prepleskali smo prostore v orodjarni. V mesecu avgustu smo opravili blagoslov novega vozila, po slovesnosti pa je bila vrtna veselica. Organiziran je bil izlet na Primorsko.

S KS Sovodenj je bila podpisana nova najemna pogodba za prostor, saj je bilo urejeno centralno ogrevan­je.

Za otroke OŠ Sovodenj smo organizirali informativni dan. V mesecu novembru smo organizirali ples z ansamblom Strmina.

V mesecu decembru smo imeli kar dva požara in sicer pri Velikonja Mariji v Hobovšah in Treven Heleni v Lanišah. Ker je bil prvi požar v dopoldanskem času ni bilo na razpolago dovolj ustreznega kadra (šoferjev), akcijo pa smo kljub temu izpeljali po svojih zmožnostih. V pozaru v Lanišah pa je bilo interveniranje še bolj uspešno. Ob koncu leta smo ponovno raznašali koledarje po gospodinjstvih.

 

LETO 1996

Na občnem zboru so bili izvoljeni novi organi društva, in sprejet sklep, da mandat novoizvoljenim članom organov PGD traja do XIII. Kongresa GZ Slovenije. Tako so bili izvoljeni v

 

 

UPRAVNI ODBOR:

l.BAJT EDI (predsednik)

2.TELBAN LOVRO (poveljnik)

3.AMBROŽIČ ANDREJ (član)

4.PAVŠIČ JOZICA (blagajnik)

5.HOBIČ DANILO (član)

6.PAVŠIČ ALEKSANDER (član)

7.BAJT DUŠAN (član)

8.DEBELJAK IZTOK (član)

9.KRŽIŠNIK VIKTOR (član)

10.ERŽEN VALENTINA (član)

11.DOLINAR ANTON (član)

 

 

NADZORNI ODBOR:

l.KRŽIŠNIK MARKO (predsednik)

2.ERŽEN ANICA (član)

3.MORE MILAN (član)

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

l.BAJT STANKO (predsednik)

2.KOKALJ VINKO (član)

3.ERŽEN ALEKSANDER (član)

 

 

V poveljstvo pa so bili izvoljeni:

Telban Lovro (poveljnik), Hobič Danilo (podpoveljnik), desetarja Eržen Janez, Kržišnik Marko, Homec Simon ter gospodar Peternelj Robert.

Že takoj v mesecu februarju smo pričeli z zbiranjem sredstev za razvitje novega društvenega prapora. Cena za trak je znašala 30.000,00 SIT, za zlati žebljiček 5.000,00 SIT, za niklani žebljiček pa 4.000,00 SIT. V mesecu aprilu smo organizirali ples z ansamblom Strmina. Udelezili smo se maše v čast svetega Florjana. Mlajši člani so si ogledali gasilsko brigado v Ljubljani. Prenovili smo avtocisterno. Slovesno razvitje prapora je bilo 21. junija. Donatorji, ki so kupili trak so bili: Občina Gorenja vas - Poljane, Krajevna skupnost Sovodenj, PGD Trebija, Termopol Sovodenj, PD Sovodenj in KUD Sovodenj.

Prapor ima izvezen lik gasilke in gasilca, na hrbtni strani pa je v lovorovem vencu gasilska čelada in napis PGD Sovodenj z letnico ustanovitve in letnico razvitja. Na praporu je 43 zlatih žebljičkov in šest srebrnih.

Za praporščaka je bil določen Bajt Stanko. Boterstvo nad praporom je prevzela KS Sovodenj.Za zabavo je poskrbel ansambel Tonija Verderberja. Pri prevzemu prapora je bil opravljen tudi verski del. Na slovesnosti smo podelili eno republiško priznanje, ki ga je prejel Ambrožič Andrej in tri priznanja GZ Škofja Loka, ki so jih prejeli Bajt Dušan, Peternelj Bojan in Telban Nevenka. Značko za 40 let je prejel Bajt Stanko, za 30 let pa Gantar Franc, More Milan, Kokalj Vinko in Slabe Jože, za 20 let pa Pagon Andrej, Peternelj Bojan in Primožič Janez.

V tem letu smo opravili tudi preimenovanja činov in nabavili nekaj svečanih uniform, za katere smo prispevali tretjino sredstev.

Podelili smo tudi častne nazive veterana s spominsko znacko in plaketo naslednji članom:

Kokalj Vinku, Slabe Jožetu, More Antonu, More Francu, Eržen Aleksandru in Dolinar Antonu.

Nabavili smo omaro za nov društveni prapor.

V mesecu novembru smo organizirali izlet za člane v Pleterje in Kostanjevico z lastnim prispevkom članov 2.000,00 SIT.

Trije člani so opravili tečaj za častnika, štirje so pridobili specialnost strojnika., 14 članov si je pridobilo naziv Gasilec.

 

leto 1996

 

LETO 1997

V mesecu aprilu smo organizirali veselico in prvomajsko kresovanje. Nabavili smo dvajset klopi.

Uredili smo balinišče in organizirali balinarski turnir.

Udeležili smo se proslave ob 100 letnici PGD Selca in prevzema gasilskega vozila v Poljanah. Trije člani so pridobili specialnost mentorja, dva pa specialnost strojnika, dva člana sta opravila izpite za čin nižjega gasilskega častnika, trije so si pridobili specialnost sodnika.

Na gasilskem rally-u smo dosegli tretje mesto. Mladi gasilci so se udeležili kviza v Naklem in dosegli četrto in sedmo mesto. V juniju smo bili organizatorji srečanja gasilske mladine za Občino Gorenja vas -Poljane. Veterani so se udelezili srečanja v Selcah. Pohoda na Blegoš so se mladi gasilci udelezili v mese­cu septembru.

Tekmovanja GZ Škofja Loka smo se udeležili s sedmimi ekipami, tri so se uvrstile na regijsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta v Bohinjski Beli, kjer pa nismo dosegli zavidanja vrednih rezultatov. Imeli smo tudi tri vaje in šest intervencij, pet manjših in eno večjo pri Šubic Janezu, kateremu je pogorel kozolec.Udeležili smo se tudi mednarodnega tekmovanja z ekipo članov v Kranju, kjer smo dosegli 16. mesto. Opravili smo tudi preventivne preglede po stanovanjskih hišah. Nabavili smo tridelno lestev, štiri sesalne cevi in dve svetilki.

Organiziran je bil izlet za mladino v muzej Bistro in živalski vrt. Starejši smo se udeležili izleta v Slovenske Konjice in Žicko Kartuzijo. Ob koncu leta smo raznašali koledarje po gospodinjstvih. Dodelan je bil požarni nacrt za naše društvo. V tem letu smo nabavili tudi računalnik.

 

leto 1997

 

LETO 1998

Izvoljeni so bili novi člani upravnega in nadzornega odbora ter poveljstva. Organe so sestavljali naslednji člani:

 

 

UPRAVNI ODBOR:

l.BAJT EDI (predsednik)

2.TELBAN LOVRO (poveljnik)

3.AMBROŽIČ ANDREJ (član)

4.PAVŠIČ JOŽICA (blagajnik)

5.TELBAN NEVENKA (tajnik)

6.PETERNELJ TOMI (član)

7.PAVŠIČ SANDI (član)

8.BAJT DUŠAN (član)

9.DEBELJAK IZTOK (podpredsednik)

 

 

NADZORNI ODBOR:

1.PAVŠIČ BRANKO (predsednik)

2.MORE ANTON (član)

3. ERZEN ANKA (član)

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

l.BAJT STANKO (predsednik)

2.MORE ERANC (član)

3.ERŽEN ALEKSANDER (član)

 

 

Na občnem zboru je bil sprejet sklep da nabavimo novo vozilo avtocisterno. Začele so se priprave na to.

Podeljena so bila priznanja za dolgoletno službovanje v gasilski organizaciji, ki so jih prejeli: Eržen Marjan za 40 let, Bajt Dušan in Frelih Vinko za 30 let, Debeljak Iztok, Pavšič Branko in Eržen Igor za 20 let, More Sašo in Kržišnik Cveto pa za 10 let. Priznanja GZ Škofja Loka pa so prejeli Pavšič Jožica, Peternelj Tomi, Šifrar Primož in Pavšič Aleksander.

Udeležili smo se tudi 9. gasilskega rallya in zmagali.

V mesecu aprilu smo organizirali ples v dvorani.

Nabavili smo šest kombinezonov in dve luči.

Na Dan državnosti smo organizirali balinarski turnir.

Članice so se udeležile srečanja članic Gorenjske v Koprivniku.

Mlajši člani so se udeležili srečanja mladine v Poljanah ter gasilskega kviza v Škofji Loki, kjer so se trudili za bronaste, srebrne in zlate značke.

Tekmovanja GZ smo se udeležili z 8 desetinami in dosegli zelo dobre rezultate.

V mesecu avgustu smo organizirali veselico v soboto in nedeljo. Obe prireditvi sta nam lepo uspeli. Izkupiček je znasal cca 750.000,00 SIT. Sredstva smo dali vezat za novo vozilo.

V mesecu novembru smo opravili preventivni pregled v Termopolu. Zapisnik s pripombami smo poslali tudi odgovornemu za požarno varstvo v Termopolu.

V začetku meseca decembra smo krajane obvestili o nabiralni akciji za novo intervencijsko vozilo, gospodinjstva naj bi zanj prispevala med 30.000,00 do 40.000,00 SIT v treh do petih obrokih. O odzivih s terena pa so poročali člani komisij, ki so pred Božičem raznašali koledarje in pobirali prvi obrok. V tej akciji smo zbrali 1.242.700,00 SIT.

Zaradi nabave novega vozila smo se to leto člani odpovedali izletu.

 

LETO 1999

Na občnem zboru smo podelili tri društvena priznanja, ki so jih prejeli Gantar Janez, Bajt Simon in Gregor Telban. V društvo smo sprejeli dva nova člana.

V mesecu marcu smo skupaj z Gorenjskim glasom organizirali prireditev "veselo v pomlad". Izkupiček te prireditve je bil namenjen za nabavo novega interventnega vozila.

V tem letu smo nabavili in plačali visokotlačno črpalko za novo vozilo.

Poslali smo tudi vloge za sredstva za interventno vozilo na podjetja v krajevni skupnosti pa tudi Župnijskemu uradu Nova Oselica.

Vlogi za prispevek smo dali tudi na Ministrstvo za obrambo in na Upravo za zaščito in reševanje.

Na gasilskem rally-u smo dosegli 1. mesto.

Organizirali smo balinarski turnir na Dan državnosti, pred tem pa še prvomajsko kresovanje.

Pobrali smo prijave za naročilo mobilnih telefonov za člane društva.

V mesecu maju so člani izvedli veliko vajo na podružnični šoli Sovodenj z evakuacijo otrok po lestvi, po vrvi in spustnico, kjer so sodelovali tudi gasilci iz PGD Skofja Loka.

Udeležili smo se srečanja članic v Kranju na Primskovem in tekmovanja GZ Škofje Loke z osmimi ekipami, osvojili smo dva pokala, tri desetine so odšle tudi na regijsko tekmovanje.

Glavne aktivnosti pa so bile pri zbiranju sredstev za novo vozilo.

V mesecu avgustu smo organizirali veselico v soboto in nedeljo. Odziv je bil dober.Dali smo oglas v Gasilca za prodajo stare cisterne. Iskali smo ponudbe za primerno vozilo za avtocisterno.

Intervenirali smo pri prometni nesreči na Fužinah.

Mladina se je udeležila orientacijskega teka.

Vajo reševanja v Lučinah se je udeležilo osem članov.

Udelezili smo se tudi slovesnosti PGD Žiri.

V tem letu so opravili tečaj za nižjega gasilskega častnika Tomi Peternelj, Janez Gantar, Mitja Pavšič in Simon Bajt.

Naziv gasilca so pridobili Boštjan Peternelj, Robi Velikonja, Marko Bajt in Lucija Telban.

V mesecu decembru smo raznašali koledarje in pobirali prispevek za nabavo vozila.

Ob vstopu v leto 2000 smo organizirali silvestrovanje za krajane na prostem.

 

LETO 2000

Ogromno časa smo porabili za nabiralne akcije pri nabavi intervencijskega vozila. Dvakrat je bilo potrebno potovanje naših članov v Nemčijo, da smo izbrali primerno podvozje. Za finančno pomoč smo zaprosili tudi na Občinah Žiri in Cerkno.

Z g. Pušnik Marjanom iz Slovenske Bistrice je bila podpisana pogodba o nadgradnji avtomobila.

V mesecu februarju smo prodali cisterno TAM, za katero smo iztržili 950.000,00 SIT. V tem letu smo imeli 13.157.877,00 SIT prihodkov, saj je bila nabiralna akcija za vozilo v polnem teku. S prispevki občanov v lesu in finančnimi dotacijami smo do konca leta plačali podvozje (rabljeno vozilo Man), kar nas je stalo 6.996.000,00 SIT dodatno smo plačali tudi 1.345.000,00 SIT DDV. Vozilo je bilo staro dve leti in karambolirano, zato je bilo potrebno kupiti in zamenjati steklo na vratih in ogledalo in opraviti ličarska dela, kar nas je veljalo se dodatnih 333.000,00 SIT.

Za nadgradnjo smo odšteli 8.400.000,00 SIT. Za vozilo smo nabavili tudi agregat in zanj plačali 303.517,00 SIT. Tako smo imeli v tem letu 16.795.169,00 SIT odhodkov. Kljub temu je bilo stanje v blagajni in na žiro računu na dan 31.12. 880.000,00 SIT. V mesecu februarju smo imeli meddruštveno vajo pri Šifrar Bojanu v Lanišah s PGD Plužnje, v aprilu pa društveno vajo pri Treven Romanu. V tem mesecu so člani izvedli tudi vajo v obratu Jelovice na Sovodnju.

Maja so se mlajši člani udeležili orientacijskega teka v Škofji Loki in se uvrstili tudi na

regijsko tekmovanje v Ribnem pri Bledu, julija pa kviza v Gorenji vasi. Udeležili so se tudi srečanja mladine na Trebiji in pohoda na Blegoš. Na kvizu za mlade gasilce v Škofji Loki v oktobru so dosegli peto in sesto mesto.

Članice so se udeležile srečanja v Blejski Dobravi.

Na gasilskem rally-u je naša ekipa zmagala tretjič zapored in si prislužila tudi prehodni pokal.

Tekmovanja GZ Škofja Loka smo se udeležili z dvema mladinskima, eno pionirsko in dvema članskima desetinama in dosegli zadovoljive uspehe.

V oktobru so veterani odšli na srečanje v Gorenjo vas.

28. oktobra smo v našo orodjarno pripeljali novo avtocisterno in v okviru meseca požarne varnosti smo organizirali 29. oktobra dan odprtih vrat za krajane. Tega dne so nas obiskali tudi številni gasilci iz sosednjih gasilskih društev, članice so napekle dobrote, da smo obiskovalce lahko pogostili. S tem se je izpolnila nasa dolgoletna želja, v katero so prav vsi člani vložili delček truda.

Večjih intervencij v tem letu ni bilo. Dva člana sta pridobila naziv strojnika.

Organizirali smo tradicionalno prvomajsko kresovanje v juliju pa balinarski turnir.

19.in 27. avgusta smo organizirali gasilski veselici, saj je bilo 5. in 6. avgusta slabo vreme in smo ju morali preložiti.

Organizirali smo nabavo novih gasilnih aparatov za krajane.

V decembru so člani komisij raznašali koledarje po gospodinjstvih.

 

leto 2000

 

LETO 2001

Na občnem zboru GZ Škofja Loka smo prejeli zlato plaketo.

V mesecu marcu smo organizirali prireditev Veselo v pomlad skupaj z Gorenjskim glasom.

Nabavili smo dva polnilca za akumulatorje in kompresor za gasilsko cisterno.

Razpisali smo prosto mesto za hišnika v gasilskem domu, saj se je Ambrožič Andrej, ki je bil prej hišnik, preselil v Škofjo Loko. Na razpis se je prijavil član društva Peternelj Tomo. Z njim se je podpisala pogodba za 10 let.

Organizirali smo prvomajsko kresovanje in balinarski turnir.

17.junija smo organizirali svečani prevzem in blagoslov avtocisterne z zborom gasilcev iz dvanajstih društev ter kratkim kulturnim programom. Slavnostni govornik je bil g. Bogataj Miran, poveljnik RS CZ. Podelili smo tudi društvena priznanja vsem članom nabiralnih komisij, pet posebnih društvenih priznanj s kipcem Florijana in štiri priznanja GZ Škofja Loka ter tri odlikovanja GZ Slovenije. Avgusta smo organizirali veselico z ansamblom Tonija Verderberja. Nabavili smo pet delovnih oblek in motorno žago ter gasilni aparat za cisterno. Maja smo se udeležili srečanja članic v Lučinah, mladina pa srečanja v oktobru prav tako v Lučinah. Trije člani so opravili izpit za gasilca.

Občinske vaje na Hotavljah in parade smo se udeležili z sedemnajstimi člani. V juniju smo na rally-u dosegli 8. mesto.

Tekmovanja GZ Škofja Loka smo se udeležili s sedmimi ekipami. Ekipa mladincev je dosegla tretje mesto in se je tako uvrstila tudi na regijsko tekmovanje v Bohinjski Beli, kjer je dosegla 18. mesto. V mesecu požarne varnosti smo opravili pet nočnih vaj, in sicer pri Bajt Ediju, Likar Vikiju, Burnik Stanku, Milatovič Ivanu in Podobnik Edvardu. Na vseh vajah je sodelovalo 46 operativnih gasilcev iz našega društva. Vaje si je ogledal namestnik občinskega poveljnika Podobnik Franci, ki je vaje tudi strokovno ocenil. V tem letu smo imeli tudi pet manjših intervencij. V gasilskem domu smo prepleskali okna in vhodna vrat. Opravljeno je bilo tudi preimenovanje činov za šestnajst članov. V decembru smo raznašali koledarje po gospodinjstvih.

 

LETO 2002

Na občnem zboru smo izvedli nadomestne volitve in razrešili članstva v upravnem odboru Iztoka Debeljaka in Andreja Ambrožiča. Za nova člana sta bila izvoljena Pavšič Mitja in Frelih Janez.

Poveljnik je opozoril, da imamo velike težave s pozivniki in je treba zato ta sistem nujno dodelati.

Dolinar Antonu, ustanovnemu članu društva, smo podelili kipec Florijana za 70-letni jubilej.

Podelili smo tudi značko za 30 let Kržišnik Marku in Podobnik Janezu, za 10 let pa Potočnik Lojzetu.

Tečaj za gasilca so opravili Gantar Zdravko, Frelih Tomaž, Kržišnik Jaka, Šifrar Lenart in Homec Jure, specialnost strojnika si je pridobil Peternelj Boštjan.

Za podpredsednika društva je bil izvoljen Bajt Dušan.

PGD Dobračeva smo prispevali 7.000,00 SIT za zlati žebljiček, ZZB Sovodenj 5.000,00 SIT za izlet in Župnijskemu uradu Nova Oselica 25.000,00 SIT za obnovo zvonika in KS Sovodenj 10.000,00 SIT za organizacijo Miklavža.

Opravili smo tudi popis clanstva za GAS 2000.

Udeležili smo se osrednje proslave na Dobračevi.

V Termopolu smo opravili meddrustveno vajo s člani iz petih PGD. Vaje članic pri Podobnik Miranu so se udeležila vsa društva Občine Gorenja vas- Poljane, skupno je sodelovalo 42 članic.

Septembra smo imeli vajo v Lazcu s PGD Plužnje. S sedemnajstimi člani smo se oktobra udeležili vaje občinskega poveljstva v Poljanah.

Tekmovanja GZ Škofja Loka smo se udeležili s sedmimi desetinami.Mladina se je udeležila srečanja mladine na Hotavljah, pohoda na Blegoš ter kviza v Škofji Loki z dvema ekipama.

V oktobru smo organizirali izlet za člane.

Nabavili smo nekaj delovnih oblek.

Izpeljali smo rušenje starih hiš pri Potočnik Rezki v Koprivniku, na Hotavljah in na Sovodnju.

Imeli smo dva dimniška požara, en gozdni požar ter požar kozolca pri Šubic Janezu v Stari Oselici in požar

gospodarskega poslopja pri Sedej Valentinu v Podlanišču.

Ob koncu leta smo po gospodinjstvih ponovno raznašali koledarje.

 

LETO 2003

Na občnem zboru v januarju so bile volitve v nove organe društva. Tako so bili izvoljeni:

 

 

UPRAVNI ODBOR:

l.BAJT EDI (predsednik)

2.TELBAN LOVRO (poveljnik)

3.BAJT DUŠAN (član)

4.FRELIH JANEZ, Laniše (član)

5.PAVŠIČ JOZICA (blagajnik)

6.PAVŠIČ ALEKSANDER (podpredsednik)

7.PAVŠIČ MITJA (mentor za mladino)

8.PETERNELJ TOMO (član)

9.TELBAN NEVENKA (tajnik)

 

 

NADZORNI ODBOR:

l.MORE MILAN (predsednik)

2.MORE ANTON (član)

3.VELIKONJA BERNARD (član)

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

l.BAJT STANISLAV (predsednik)

2.ERZEN ALEKSANDER (član)

3.MORE FRANC (član)

 

 

Podelili smo štiri priznanja GZ Škofja Loka, in šest društvenih priznanj.

Nabavili smo nov računalnik in nov sestavljivi oder za veselice. Obnovili smo agregat, nabavili dve čeladi in sest parov škornjev, 10 parov rokavic in pet pasov.

Zaradi sušnega obdobja smo imeli sedemindevetdeset prevozov vode, ki smo jo zaradi pomanjkanja morali voziti iz Trebije.

Imeli smo več vaj (nočna vaja pri Likar Francu, verižna vaja pri Šubic Milanu v Podjelovem brdu). Udeležili smo se vaje občinskega poveljstva v Javorjah in na Trebiji ter vaje na Fužinah, ki jo je organiziralo PGD Trebija. Čin častnika sta pridobila Pavšič Mitja in More Sašo.

Organizirali smo dva izobraževanja za operativne člane za delo z izolirnimi dihalnimi aparati in motorno brizgalno ter visokotlačno črpalko.

V mesecu septembru smo se udeležili tekmovanja GZ Škofja Loka s sedmimi desetinami in glede na število vaj dosegli zadovoljive rezultate.

Udeležili smo se tudi gasilskega rallya, športnih iger v Škofji Loki, 14. gasilskega kongresa na Bledu, srečanja članic v Ribnem, parade v Ledinah in na Trebiji ter srečanja mladine v Gorenji vasi.

Organizirali smo tudi tradicionalno prvomajsko kresovanje v Rebru in na Dan državnosti balinarski turnir.

V avgustu smo organizirali vrtno veselico z Vagabundi.

Oktobra smo imeli dan odprtih vrat za krajane in ogled opreme ter prikaz gašenja z gasilnim aparatom za otroke Podruznicne šole Sovodenj. Organizirali smo tudi pregled rocnih gasilnih aparatov in nabavo novih.

Pri požaru so operativni člani dvakrat intervenirali, prvič pri Jezeršek Milanu v Jaznah, ko je strela zanetila požar na hlevu in pri Lazar Ernestu v Stari Oselici, ko je zagorelo zaradi kratkega stika na elektroinštalaciji.

V mesecu oktobru smo organizirali izlet za članstvo, junija pa obisk na slovensko obalo in ogled brigade v Kopru za mlajše člane.

Kviza v Škofji Loki so se mlajši člani udeležili z dvema ekipama.

V mesecu decembru so člani komisij ponovno raznašali koledarje.

Na dan 31.12.2003 smo imeli v društvu naslednje članstvo:

13 gasilcev, 18 gasilcev 1. stopnje, 8 gasilcev 2 stopnje, pet nižjih gasilskih častnikov, 8 nižjih gasilskih častnikov 1. stopnje, enega nižjega gasilskega častnika 2. stopnje, tri gasilske častnike in štiri gasilske častnike prve stopnje.

Specialnost strojnika je imelo 24 članov, pet članov je bilo nosilcev dihalnega aparata, pet mladinskih mentorjev in pet sodnikov.

 

LETO 2004

Že na seji upravnega odbora v januarju smo pričeli s pripravami na praznovanje 50-letnice društva.

Izdelali smo spisek za sponzorje, ki smo jim poslali prošnje in predlagali zaslužne člane za odlikovanja GZ Slovenije in GZ Škofja Loka.

Člani upravnega odbora smo obiskovali sponzorje in se dogovarjali za prispevke v knjigi " Zlati

jubilej PGD Sovodenj".

Organizirali smo tudi prvomajsko kresovanje in člane zadolžili za praznovanje.

Praznovanje je potekalo 3. julija 2004, ko je potekala slavnostna seja, 4. julija je bila organizirana slovesnost s parado in potem veliko vrtno veselico z Vagabundi.

Pred tem smo organizirali tudi vajo z društvi iz občinskega poveljstva.

V mesecu decembru so člani raznašali koledarje po gospodinjstvih.

 

LETO 2005

Aprila smo se udeležili čistilne akcije.

V počastitev praznika dela smo organizirali kresovanje.

Na dan državnosti smo organizirali balinanje.

V juliju smo organizirali vrtno veselico.

Tekmovanja GZ Škofja Loka smo se udeležili s petimi ekipami in dosegli zadovoljive rezultate

V mesecu decembru so člani ponovno raznašali koledarje.

Nabavljeno je bilo kar nekaj zaščitne opreme za gasilce in sicer 16 delovnih oblek, 2 telovnika, ter 4 svetilke in še nekaj manjše opreme.

Pri interveniranju smo največ dela imeli z prekrivanjem streh po neurjih. Imeli smo tudi dva večja požara in sicer gospodarskega poslopja in kozolca pri istem gospodarju v nekaj dneh.

 

LETO 2006

Aprila smo organizirali zbiranje odpadnega železa. Prav tako smo se udeležili čistilne akcije.

V počastitev praznika dela smo organizirali kresovanje.

V Juniju smo pomagali pri varovanju udeležencev maratona Franja od meje z občino Cerkno do Gorenje vasi.

Julija smo organizirali balinarski turnir in gasilsko veselico z ansamblom Modrijani.

Zaradi sušnega obdobja smo opravili 15 prevozov vode. Postavljen je bil novi drog za sireno.

V oktobru je bil organiziran dan odprtih vrat, kjer smo organizirali pregled ročnih gasilnikov in poskrbeli za nabavo novih RGA.

V mesecu decembru so člani raznašali koledarje.

V tem letu smo imeli tri intervencije (požar kozolca na Veharš v Cerkljanskem vrhu, požar v silosu podjetja Lesgal na Sovodnju in sodelovanje pri reševanju prometne nesreče na cesto Sovodenj – Kladje)

Šest naših članov se je tudi udeležilo gašenja velikega travniško gozdnega požara na Krasu.

 

LETO 2007

Aprila smo organizirali zbiranje odpadnega železa. Prav tako smo se udeležili čistilne akcije.

V počastitev praznika dela smo organizirali kresovanje.

V Juniju smo pomagali pri varovanju udeležencev maratona Franja od meje z občino Cerkno do Gorenje vasi. Prav tako je bil organiziran balinarski turnir.

Julija je bila organizirana gasilska veselica.

Zaradi sušnega obdobja smo opravili 14 prevozov vode.

V mesecu požarne varnosti smo organizirali dan odprtih vrat za naše krajane, organizirali pregled ročnih gasilnikov in poskrbeli za nabavo novih RGA.

V mesecu decembru so člani ponovno raznašali koledarje.

V tem letu smo imeli tri intervencije (gozdni požar pri Bašlu v Jaznah, požar v leseni baraki v Jaznah pri domačiji v Kaludrovšeh in kot večina slovenskih PGD smo sodelovali pri odpravi posledic poplav v Železnikih)

Opravljenega je bilo tudi veliko dela okrog gasilskega doma.

Za gasilskim domom je bila postavljena nova baraka za shranjevanje različnih stvari. Na balinišču smo zamenjali mrežo. Na gasilskem domu so bili zamenjani žlebovi in obrobe okrog dimnikov.

 

LETO 2008

Izvoljeni so bili novi člani upravnega in nadzornega odbora ter poveljstva. Organe so sestavljali naslednji člani:

 

 

UPRAVNI ODBOR:

l.PAVŠIČ MITJA (predsednik)

2.PETERNELJ BOŠTJAN (poveljnik)

3.PAVŠIČ JOŽICA (blagajnik)

4.BEVK NIKO (tajnik)

5. BAJT EDI (član)

6. ŠIFRAR LENART (član)

7.PAVŠIČ SANDI (član)

8.KRŽIŠNIK KATARINA (član)

9.PETERNELJ TOMO (podpredsednik)

10. MORE MILAN (član)

11. FRELIH JANEZ (Laniše) (član)

 

 

NADZORNI ODBOR:

1.TELBAN LOVRO (predsednik)

2. PAVŠIČ BRANKO (član)

3. BAJT MARKO -Podj.Brdo (član)

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

l. MORE ANTON st.(predsednik)

2. KRŽIŠNIK VIKTOR (član)

3. TELBAN NEVENKA(član)

 

 

V mesecu aprilu smo organizirali akcijo zbiranja starega železa, katera je zelo uspela. Konec aprila smo imeli meddruštveno vajo s PGD Trebija v Termopolu.

Junija smo imeli vajo reševanja otrok iz šole na Sovodnju. Po vaji je sledil še prikaz reševanja ponesrečenca v prometni nesreči in nato še predstavitev in ogled vozil gasilcev , reševalcev in policije.

V Juniju smo pomagali pri varovanju udeležencev maratona Franja od meje z občino Cerkno do Gorenje vasi.

Julija smo organizirali gasilsko veselico z ansamblom Pogum. Malo nam jo je zagodel dež.

V juliju smo tudi zamenjali oboja železna vrata z dvižnimi v orodjarni.

Avgusta smo končno z veliko truda uspeli urediti sistem alarmiranja preko pozivnikov in boljše komuniciranje preko UKV zvez. Tako je sedaj pokritost signala za pozivnike in UKV postaje po celotnem območju, ki ga pokriva PGD Sovodenj.

Oktobra je ekipa 5-ih operativcev PGD Sovodenj dosegla odlično 3 mesto na 19. gasilskem rallyu, ki ga je organiziralo PGD Idrija.

Prav tako smo oktobra organizirali 1. gasilski rally PGD Sovodenj na katerem je sodelovalo naše in 5 sosednjih društev.

V mesecu požarne varnosti smo imeli dan odprtih vrat, kjer smo prikazali opremo, odgovarjali na vprašanja občanov, sprejemali rabljene aparate v pregled in za občane nabavili 19 novih gasilnih aparatov, 6 gasilnih tlačnih C cevi , ter 2 ročnika.

V decembru smo zopet raznašali koledarje po gospodinjstvih.

V letu 2008 smo nabavili 3 svečane uniforme, reševalno masko, dva para zaščitnih rokavic, zajemalna nosila, ter deset stožcev za zavarovanje vozil na vozišču.

V tem letu smo imeli pet intervencij.

 

LETO 2009

 

Kot vsako leto smo v mesecu aprilu organizirali akcijo zbiranja starega železa, katera je dobro uspela. Maja je ekipa 5-ih operativcev PGD Sovodenj dosegla odlično 4 mesto na gasilskem rallyu, ki ga je organiziralo PGD Idrija.

Spomladi smo organizatorju Škofjeloškega Pasijona pomagali z rediteljsko in požarno službo na vseh uprizoritvah.

V Juniju smo pomagali pri varovanju udeležencev maratona Franja od meje z občino Cerkno do Hotavelj.

Julija smo organizirali gasilsko veselico z Kvintetom Dori. Tudi tokrat ni šlo brez dežja.

V mesecu požarne varnosti smo imeli dan odprtih vrat, kjer smo prikazali opremo, odgovarjali na vprašanja občanov, sprejemali rabljene aparate v pregled in za občane nabavili 5 novih gasilnih aparatov, 1 gasilsko tlačno C cev . Prav tako smo skupaj z poveljstvom OGP Gorenja vas –Poljane organizirali občinsko vajo v kateri je sodelovalo vseh sedem društev v občini.

V decembru smo zopet raznašali koledarje po gospodinjstvih.

V letu 2009 smo nabavili 8 gasilskih cevi, kombinirani ročnik, nekaj parov zaščitnih rokavic, pet pozivnikov.

Sodelovali smo na treh meddruštvenih vajah, ter imeli tri vaje v društvu.

V tem letu smo imeli štiri intervencije.

Na področju izobraževanja je sedem članov opravilo izpit za gasilca ( Alenka in Marjetka Šubic, Franci Kavčič, Simona Klemenčič, Aleš Podobnik, Simon Kumer, Gorazd Špik), devet članov pa je pridobilo naziv gasilca prve stopnje ( Anka More, Katarina in Jerca Kržišnik, Jernej in Urban Jezeršek, Miklavž Šifrar, Tomaž Frelih, Jure Homec, Jure More). Trije člani so uspešno opravili na Igu tečaj specialnosti za nosilca IDA ( Marko Bajt (p.b), Boštjan Šega, urban Jezeršek). Prav tako so trije člani uspešno opravili tečaj za gašenje notranjih požarov tako imenovan »hot fire – modul A« (Jernej Jezeršek, Mitja Pavšič, Boštjan Peternelj).